A FORGALMAZÁSI, ÜGYNÖKI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI VERSENYSZABÁLYOK VÁLTOZÁS ELŐTT ÁLLNAK III.

Miről van szó?

A forgalmazási megállapodások gyakran tartalmaznak versenytilalmi kikötéseket. Ezek korlátozásokat írnak elő a forgalmazókra nézve a forgalmazási megállapodással érintett, azaz az úgynevezett szerződéses termékekkel versengő termékek gyártását vagy értékesítését illetően.

Tegyük konkrétabbá a problémát! Egy forgalmazót kiválasztanak „A” márka porszívóinak (a szerződéses termék) értékesítésére. A versenytilalmi korlátozás határozza meg, hogy a forgalmazó jogosult-e (és ha igen, milyen mértékben jogosult) a versenytárs „B” márka, illetve egyáltalán bármely egyéb versenytárs márka porszívóinak gyártására vagy értékesítésére.

Az ilyen versenytilalmi rendelkezés minden esetben versenykorlátozásnak minősül. A korlátozás hiánya elfogadott például a franchise megállapodásokkal összefüggésben. Sok esetben azonban az ilyen kötelezettség versenykorlátozónak minősül, ezért mentességre lesz szükség. A csoportmentesség alkalmazása az ilyen mentesség biztosításának leghatékonyabb módja.

Jelenleg mi a helyzet?

A forgalmazási megállapodások vonatkozásában jelenleg hatályos vertikális csoportmentességi rendelet a Bizottság 330/2010 rendelete. E rendeletre gyakran vertikális csoportmentességi rendeletként (Vertical Agreement Block Exemption Regulation, VBER) hivatkoznak., amely a versenytilalmi kikötések két fajtájára összpontosít:

A forgalmazási szerződésekben szereplő versenytilalmi kötelezettségek a vertikális csoportmentességi rendelet értelmében automatikus mentességet élveznek, ha megfelelnek egy lényeges szabálynak: időtartamuk nem haladhatja meg az öt évet. Ez az időbeli korlátozás mind az egyedüli márka kikötése, mind a 80%-os szabály esetében alkalmazandó. Vannak konkrét kivételek azokban az esetekben, amikor a szállító helyiséget bocsát a forgalmazó rendelkezésére. Azonban e kivételtől eltekintve az általános szabály az, hogy az öt éves időbeli korlátozást be kell tartani.

A szabály következményei egyértelműek. A csoportmentesség nem alkalmazandó, ha a versenytilalmi kötelezettség:

Az e szabályt alátámasztó logika az, hogy a forgalmazónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy minden ötéves időszak lejártakor „friss” beleegyezését adja a versenytilalmi kötelezettséghez. Másként fogalmazva a versenytárs szállítónak (példákban a „B” márkának) olyan helyzetben kell lennie, hogy legalább ötévente lehetősége legyen meggyőzni a forgalmazót arról, hogy kezdje meg a „B” márka forgalmazását.

Mi lesz a jövő 2022. június 1. után?

Az Európai Bizottság jelenlegi javaslatai nagyrészt változatlanul hagyják a versenytilalmi kötelezettségek jelenlegi rendszerét 2022. június 1. után. Továbbra is megmarad mind az egyedüli márka kikötése, mind a 80%-os szabály. Az ötéves időbeli korlátozás továbbra is az automatikus mentesség feltételéül szolgáló norma marad.

Az új vertikális iránymutatásra vonatkozó jelenlegi javaslatok azonban egy lényeges változást mutatnak a hallgatólagos megújítással kapcsolatban.

A versenytilalmi kötelezettségek hallgatólagosan megújíthatók öt éven túl azzal a feltétellel, hogy a forgalmazónak az ötéves időtartam lejárta után ténylegesen lehetősége van versenytárs szállítóra váltani. Ez magában foglalja annak lehetőségét is, hogy a szállítóval való együttműködés észszerű felmondási idővel, észszerűtlen költségek viselése nélkül felmondható. Az észszerűtlen költségek hiányára történő hivatkozással a vertikális iránymutatás tervezete például a szállítónak visszafizetendő kölcsön kötelezettségéből adódó terheket célozza meg.

Mi a helyzet a gyakorlatban?

A jelenleg hatályos vertikális csoportmentességi rendelet rendszere a versenytilalmi kötelezettségek vonatkozásában 2022. június 1. után is nagyrészt változatlan marad. A versenytilalmi kötelezettségeket továbbra is öt évre kell majd korlátozni annak érdekében, hogy azok csoportmentesség élvezzenek.

E maximális időtartam szigorú alkalmazását az új javaslatok némiképp rugalmasabbá teszik. Az öt éves időszakon túli hallgatólagos megújítás nem minősül automatikusan kizárt, azaz csoportmentességben nem részesülő korlátozásnak. A követelmény az, hogy a forgalmazónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elkerülje a hallgatólagos megújítást azzal, hogy észszerű feltételek mellett ténylegesen újratárgyalhatja vagy felmondhatja a megállapodást.

Hogyan értékeljük a helyzetet?

Úgy tűnik, ezzel a további rugalmassággal mesterséges különbséget tesz a határozatlan idejű és a hallgatólagosan megújítható határozott idejű versenytilalmi kötelezettségek között. Az első kategória továbbra sem tartozna a vertikális csoportmentességi rendelet hatálya alá. A második kategória már csoportmentességet élvezhet, feltéve, hogy biztosított a lehetőség a forgalmazási megállapodás tényleges újratárgyalására vagy felmondására.

A magunk részéről nem látunk logikus különbséget a határozatlan idejű, észszerű felmondási idővel és észszerű költséggel felmondható forgalmazási megállapodások és azon esetek között, amikor a határozott idejű versenytilalmi megállapodás hallgatólagos megújítása ugyanezen feltételek mellett elkerülhető. Észszerű elvárás, hogy ennek a látszólagos ellentmondásnak az orvoslása a végleges szövegben megtörténjen. Ugyanezen alapon kívánatos lenne, hogy ez az új lehetőség magában a vertikális csoportmentességi rendeletben rögzítve legyen, nem pedig elrejtve, valahol a vertikális iránymutatás 234. cikkében kapjon helyet.

A végleges felülvizsgált vertikális csoportmentességi rendelet a tervek szerint 2022. június 1-én lép hatályba.

Többet szeretne megtudni? Maradjon velünk…

2022. június 1-hez közeledve célunk az, hogy rendszeresen friss információkkal szolgáljunk Önnek, és rendelkezésére bocsássuk azokat a szükséges jogi ismereteket, amelyek segítségével teljes mértékben felkészítheti vállalkozását a jövőre. Kérjük, keresse fel a Distribution Law Center felületét (www.distributionlawcenter.com) és LinkedIn oldalunkat is, ahol lényegesen több információt talál a vertikális megállapodásokra irányadó jogszabályokról, mind a versenyjog, mind a kereskedelmi jog területén. EGT-szerte 27 szakértő csapat keményen dolgozik azon, hogy a felületet az Ön legkedveltebb információforrásává és útmutatást nyújtó segítőjévé tegye.