A bíróságok és hatóságok előtti ügyintézési rend és határidők változásáról

Utolsó frissítés: 2020. május 29. 15:00

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket és partnereinket, hogy a Covid-19 vírus következtében kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az alábbiak szerint változik a hazai bíróságok, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az EUIPO, az EPO és a WIPO előtti ügyintézés.

Bíróságok

A 2020. március 31. napján 15 órakor hatályba lépett, a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet értelmében a bíróságok a veszélyhelyzet időtartama alatt is folyamatosan működnek, a rendkívüli ítélkezési szünet megszűnt! A bíróságok tehát a veszélyhelyzet időtartama alatt is működnek, azonban továbbra is be kell tartani azokat az intézkedéseket, amelyek a járványügyi helyzetben a bírósági munkatársak és az ügyfelek egészségének védelmét szolgálják. Ezek alapján a bíróság épületébe az ügyfelek főszabályként továbbra sem léphetnek be és a személyes ügyfélfogadás is szünetel a kezelőirodákon. A bíróság az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján foganatosítja.

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet számos egyéb eljárási kérdés mellett részletesen szabályozza a polgári peres és bírósági nemperes eljárásokra vonatkozó szabályokat. Eszerint a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti. A perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni, míg az érdemi tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Ha ennek feltételei nem állnak fenn, a tárgyaláson felveendő nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be.

A peres eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban van helye. Ha a bíróság ideiglenes intézkedést a perindítást megelőzően elrendel, a per megindítására a bíróság által megállapított határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon kezdődik. Az ideiglenes intézkedés elbírálása során a felek csak írásban nyilatkoztathatók meg.

A fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a felek tárgyalás tartását nem kérhetik, illetőleg a bíróság a fellebbezési és felülvizsgálati eljárásokban a korábbi kérelem alapján már kitűzött tárgyalások esetében is dönthet a tárgyaláson kívüli elbírálásról.

A rendelet a közjegyzői nemperes eljárásokra vonatkozóan is rögzíti, hogy a rendelet eltérő rendelkezése hiányában a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti. A veszélyhelyzet ideje alatti időpontra teljesítendő, személyes megjelentést igénylő eljárási cselekményeket a közjegyző elhalaszthatja, erről az érintetteket értesíti. A veszélyhelyzet fennállása alatt a közjegyzői okirat – ide nem értve a végintézkedést tartalmazó közjegyzői okiratot – felolvasása hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján is történhet. A hagyatéki eljárásban a veszélyhelyzet ideje alatt tárgyalást kitűzni nem lehet.

A fizetési meghagyásos eljárás tekintetében a veszélyhelyzet megszűnéséig a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére nem kerülhet sor azzal, hogy a kézbesítésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.

A közigazgatási bírósági eljárások esetében a veszélyhelyzet a határidők folyását szintén nem érinti. Személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni. A veszélyhelyzet ideje alatt a bíróság tárgyaláson kívül jár el.

A Kormányrendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Ha a határidő a polgári peres és nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és e rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik a rendelet hatálybalépését követő 30. napig.

Ha a polgári peres és nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelésére hivatkozással az eljárás félbeszakadását állapították meg, az eljárás félbeszakadása megszűnik a rendelet hatálybalépésével. E rendelet hatálybalépését követően a félbeszakadásról az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazott törvényi rendelkezések szerint hozható döntés.

Bővebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

Bírósági ügyféltájékoztató

Magyar Közlöny 59. szám

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt folyamatban lévő és 2020. június 2-ig meghosszabbított határidők, június 2-án lejárnak, azok további meghosszabbítására nem kerül sor!

A Hivatal ügyfélszolgálata (1054 Budapest, Akadémia utca 21.) 2020. június 2-ától, kedden és csütörtökön 9:00 és 15:00 óra között fogadja személyesen az ügyfeleket. Az Ügyfélszolgálaton újra elérhető papír alapon is az önkéntes műnyilvántartás, valamint az automata érkeztető terminál (utóbbi 7/24 órában).

Az SZTNH kéri, hogy az ügyintézésre továbbra is elsődlegesen az elektronikus (https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2/step1) vagy a postai utat (1438 Budapest, Pf. 415.) válasszák!

További információk az SZTNH oldalán érhetőek el.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO a Rendeletben, jogszabályi vagy az EUIPO által meghatározott határidőket egyaránt, automatikusan, minden további értesítés, döntés nélkül automatikusan meghosszabbította. Ez a határidő azonban május 18-án lejárt!

Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)

2020. március 15-én az EPO hivatalos közleményben bejelentette, hogy a közlemény napján vagy azt követően lejáró határidőket minden fél és képviselőik számára 2020. április 17-ig meghosszabbítja. Amennyiben a jelenlegi helyzet a fenti időpontnál tovább fennáll, úgy ezen időtartam meghosszabbítható.

További információk az EPO oldalán.

Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)

A WIPO 2020. március 19-i közleményében hívta fel az érintettek figyelmét a Madridi rendszer határidőkre vonatkozó szabályozására.

A Madridi Rendszer azon használói, akik elmulasztották a WIPO Nemzetközi Irodájához intézett közlemény határidejét, mulasztásukat kimenthetik, ha a közleményt a levelezéshez, kézbesítési szolgáltatáshoz vagy az elektronikus kommunikációhoz való hozzáférést követő öt napon belül elküldik. Azonban a WIPO Nemzetközi Irodájának minden esetben legkésőbb az érintett határidő lejártától számított hat hónapon belül meg kell kapnia a közleményt.

Azon jogosultak vagy kérelmezők, akik bizonyos határidőt mulasztottak el, kérhetik a WIPO Nemzetközi Irodáját, hogy folytassa a nemzetközi bejelentés, kifizetés vagy az érintett kérelem feldolgozását. Ebben az esetben nem szükséges indokolás vagy bizonyíték szolgáltatása.

A részes államok irodáinak értesíteniük kell a WIPO Nemzetközi Irodáját arról, ha nincsenek nyitva. Amennyiben egy határidő akkor jár le, amikor egy Iroda nincs nyitva a nyilvánosság számára, a határidő az iroda újranyitását követő napon jár le.

A WIPO Nemzetközi Irodája erősen javasolja a kérelmezőknek, jogosultaknak és képviselőiknek, hogy elektronikus kommunikációt vegyenek igénybe.

További információkért kattintson ide.

Bármilyen kérdés esetén forduljon irodánkhoz, készséggel állunk rendelkezésére!