Az SBGK Ügyvédi Iroda adatkezelési tájékoztatója és adatkezelési nyilatkozat

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő (a továbbiakban: Felhasználó) az SBGK Ügyvédi Iroda internetes oldalán - www.sbgk.hu/kozbeszerzesi-eljarasok - (a továbbiakban: Weboldal) történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az SBGK Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Adatkezelő) a Felhasználó adatait a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és ezek végrehajtási rendelkezései szabályainak megfelelően kezelje.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, ugyanakkor a Weboldalon való regisztráció az ott elérhető dokumentumok letöltésének feltétele. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Weboldalon való Regisztráció semmilyen esetben nem helyettesíti az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként benyújtandó, az eljárást megindító felhívásban előírt regisztrációs adatlapot vagy bármilyen más, az eljárást megindító felhívásban előírt adatlapot vagy nyilatkozatot.

Adatkezelő a megadott adatokat - a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, más adatkezelésben kezelt adatokkal nem kapcsolja össze, hanem - ezzel ellentétes jogszabályi rendelkezés hiányában - azokat titkosan kezeli. Ez alól kivételt képez a Kbt. és végrehajtási rendelkezéseinek megfelelő adattovábbítás és közzétételi kötelezettség.

Adatkezelő:

SBGK Ügyvédi Iroda

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 113.

E-mail: kozbeszerzes@sbgk.hu

Honlap: www.sbgk.hu

Telefon: +361-461-1000

Fax: +361-461-1099

Az adatkezelés célja:

A Felhasználók adatainak kezelése a Weboldalon közzétett közbeszerzési dokumentumok megismerésének és letöltésének, valamint az Adatkezelő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatai teljesítésének érdekében kerül sor. A közbeszerzési dokumentumok csak a Weboldalon való regisztrációt (a továbbiakban: Regisztráció) követően ismerhetők meg, illetve tölthetők le.

Az adatkezelés jogalapja:

A regisztrációs eljárásban az adatok megadása önkéntes, a regisztrációs adatlapot kitöltők a kitöltéssel önkéntesen hozzájárulnak, hogy adataikat az SBGK Ügyvédi Iroda mint adatkezelő felvegye, tárolja, kezelje és feldolgozza. A közbeszerzési dokumentumokat letöltők adatainak dokumentálása és tárolása, valamint megőrzése ugyanakkor az Adatkezelő Kbt. 46. §-ában előírt dokumentálási és iratmegőrzési kötelezettségébe tartozik.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatokat csak addig tároljuk ameddig az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez hozzájárulását adta vagy jogszabályi kötelezettségünknek eleget együnk.

Felhívjuk szíves figyelmét ugyanakkor arra, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által a Regisztráció során megadott adatokat a közbeszerzési jogszabályok szerint köteles 5 évig megőrizni, egyes esetekben, pl. jogorvoslati eljárás, támogatásból megvalósuló beszerzés stb. a megőrzési idő az 5 évet is meghaladhatja a Kbt. és a vonatkozó közbeszerzési jogszabályok rendelkezései szerint.

A kezelt adatok terjedelme

Adatkezelő www.sbgk.hu/kozbeszerzesi-eljarasok honlapon kizárólag az érdeklődő érintettek által önkéntesen megadott alábbi adatait kezeli:

A Weboldalon közzétett bizonyos típusú eljárások (tervpályázati eljárások, ötletpályázatok) esetében a regisztráció során megadandó és ezáltal az Adatkezelő által kezelt adatok köre szűkebb (a továbbiakban: Egyszerű regisztráció).

Egyszerű regisztráció esetén Adatkezelő www.sbgk.hu/kozbeszerzesi-eljarasok honlapon kizárólag az érdeklődő érintettek által önkéntesen megadott alábbi adatait kezeli:

Az Egyszerű regisztráció keretében megadott adatok kezelése egyebekben ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint az egyéb Regisztráció során megadott adatokra.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag az SBGK Ügyvédi Iroda erre felhatalmazott munkatársai jogosultak, az SBGK Ügyvédi Iroda az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az SBGK Ügyvédi Iroda adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő vagy az érintett személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárul. Ez alól kivételt képez a Kbt. és végrehajtási rendeletei kifejezett rendelkezéseinek megfelelő adattovábbítás és közzétételi kötelezettség

Az adatbiztonság

Az SBGK Ügyvédi Iroda az adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a közbeszerzési eljárás bonyolításával összefüggő feladataihoz szükséges mértékben kezeli.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa őket nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Cookies

Annak érdekében, hogy a Weboldal használatát elősegítsük cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol és amelyek szükségesek a honlapunk használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, miként használják a Weboldalt és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapunkon megnéztek-e már. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk Ön korábban ellátogatott-e már a honalapunkra vagy Ön egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni, kérjük állítsa úgy be az internet böngészőjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezéről és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A Weboldalra történő látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

Igényérvényesítés

Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a kozbeszerzes@sbgk.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1062 Budapest, Andrássy út 113.., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.

Ön jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni a kozbeszerzes@sbgk.hu e-mail címen és postai úton a következő címen: 1062 Budapest, Andrássy út 113., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Ön a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – kozbeszerzes@sbgk.hu e-mail címen és postai úton a következő címen: 1062 Budapest, Andrássy út 113., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, amennyiben azt a közbeszerzési jogszabályok nem zárják ki. A közbeszerzési dokumentumokat letöltők adatainak dokumentálása és tárolása, valamint megőrzése ugyanakkor az Adatkezelő Kbt. 46. §-ában előírt dokumentálási és iratmegőrzési kötelezettségébe tartozik, így ezek vonatkozásában a törlés nem kérhető.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a kozbeszerzes@sbgk.hu e-mail címen és postai úton a következő címen: 1062 Budapest, Andrássy út 113.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. / email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felhasználó nyilatkozata

A Felhasználó a Regisztrációval, illetve Egyszerű regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott, illetve a Regisztráció/Egyszerű regisztráció során megadott adatait a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv., a Kbt. és a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó a Regisztrációval/Egyszerű regisztrációval megerősíti, hogy a Regisztráció/Egyszerű regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.